ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบเทรเลอร์ลากจูง ขนาด ๘" (๐๕๕-๕๗-๐๒๑๐) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, June 30, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 11