ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องยูนิตทำฟัน (หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๔๐-๕๘-๐๐๖) และ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๔๐-๕๘-๐๐๗) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, March 20, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 41