ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศและทำความสะอาดห้องประชุมเวสสุวัณ (๔๒๐-๕๖-๐๖๗๙) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, November 17, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 23