ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน บบ-๑๗๔๙ (๐๐๒-๔๖-๐๐๑๑) จำนวน ๑๕ รายการ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, May 15, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 79