ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นั่งแบบเก๋ง ๒ ตอน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด (๐๐๑-๕๖-๐๐๒๑) ทะเบียน กพ ๑๓๓๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, July 31, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 22