ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กธ-๒๑๐๔ อุดรธานี (๐๐๒-๕๓-๐๐๕๔) จำนวน ๔ รายการ ใช้ในกองทะเบียนราษฎรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, July 10, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 34