ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำภายในห้องนึ่งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ (โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, August 13, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 27