ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และ OPD Card (สำหรับโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 4, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 34