ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, May 18, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 62