ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลเทสบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, August 5, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 46