ประกาศจากเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การปิดให้บริการในด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

         ตามที่ กรมการปกครอง ทำการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดทำระบบการให้ลริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ทดแทนระบบเดิมในส่วนกลาง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลของส่วนกลางทั้งหมด ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.01 ถึง 20.00 น. ซึ่งจะมีผลกระทบกับการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของหน่วยบริการที่เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) นั้น

         ดังนั้น เพื่อให้การปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ทดแทนระบบเดิมในกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลนครอุดรธานี จึงประกาศหยุดให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เป็นเวลา 1 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

         จึงประกาศมาให้ทรายโดยทั่วกัน

                  ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, July 5, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 300