ประกาศจากกระทรวงยุติธรรม

ประกาศจากกระทรวงยุติธรรม เรื่อง สิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
1. ผู้ที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกาย ในคดีอาญา โดยที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนั้น สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนและทดแทนได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และสถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ 
2. จำเลยในคดีอาญาที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการและถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนและค่าทดแทนได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ  
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 หรือ www.ripd.go.th 
 
#นครอุดรmovement
วันที่เผยแพร่: 
Saturday, September 19, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 64