ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ

         ตามที่จังหวัดอุดรธานีได้กำหนดจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2562 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี นั้น

         เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินค้าและบริการในช่วงการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีจึงขอให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการในงานดังกล่าวติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ดังนี้

         1. การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการ ให้กระทำโดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นบนแผ่นกระดาษ แผ่นไม้ แผ่นกระจก ผนัง หรือวัตถุอื่นและแสดงไว้ที่สินค้าที่จำหน่ายหรือสถานที่ที่ให้บริการหรือบริเวณใกล้เคียงสินค้านั้น โดยให้แสดงราคาสินค้าต่อหน่วยซึ่งจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิกอยู่ด้วยในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย สามารถอ่านได้ง่าย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ ในกรณีที่จำหน่ายหรือสถานที่ที่ให้บริการหรือใกล้เคียงสินค้านั้นได้ ให้จัดทำบัญชีแสดงราคารายการสินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการโดยอนุโลม และจัดให้มีไว้ในที่เปิดเผยซึ่งผู้บริโภคสามารถดูได้

         2. เมื่อมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่แสดงไว้ซึ่งต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนและครบถ้วน โดยแสดงควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายผลิตสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ

         3. การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ ต้องแสดงราคาให้ตรงตามราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ
         4.การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวมีความผิดตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
         5.หากผู้ใดพบเห็นผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการให้แจ้งเรื่องไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสินค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042 221 539 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, November 26, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 365