ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกฯ

ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ได้แก่
1) ตำแหน่ง เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, August 23, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 1,250