บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔) ประจำปี ๒๕๖๔

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

           เทศบาลนครอุดรธานี จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2564 และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและเรียกเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตาม QR Code แนบท้ายประกาศนี้ 

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, January 27, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 78