นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นตัวแทนรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน สู่มาตรฐานตามแนวทาง "สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"

เทศบาลนครอุดรธานี เป็นหน่วยงานเดียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ที่ได้เข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการประชาชนของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ร่วมกับหน่วยงานระดับประเทศจำนวน 385 ศูนย์ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นผู้มอบ และดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นตัวแทนรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน สู่มาตรฐานตามแนวทาง "สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"

จำนวนผู้เข้าชม: 193