นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลนคร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลนคร เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกเทศมนตรีนคร และนายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ เลขาธิการ ส.ท.ท. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

วันที่เผยแพร่: 
Monday, November 8, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 198