จ้างออกแบบสำรวจและเขียนแบบโครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองใหญ่และถนนพรหมประกาย เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, February 23, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 59