จัดประชุมแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารบริการ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารบริการ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารบริการ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี พร้อมด้วย น.ส.ฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายเวชยันต์ ช้างรักษา เลขานุการนายกเทศมนตรี นายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีนายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายภาคภูมิ จูมพรักษ์ กรรมการหอการค้าฯ นางธนภร พูลเพิ่ม ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี นายธนกร วีรชาติยานุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ เข้าร่วมประชุม ด้วย ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี มีนโยบายให้อาคารบริการ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม การประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และสนับสนุนจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จึงได้จัดประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารบริการ และการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน รวมถึงสัญญาหรือข้อผูกพันกับหน่วยงาน บุคคลเกี่ยวกับอาคารบริการ การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา งบประมาณในการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ การใช้พื้นที่และการจัดกิจกรรมในอาคารและบริเวณโดยรอบ และการวางแผนการดำเนินงาน

วันที่เผยแพร่: 
Sunday, November 7, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 475