คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี และกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม WORKSHOP การจัดตั้ง “สภาพลเมือง เทศบาลนครอุดรธานี” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มอบหมายให้นายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ กลิ่นแก้วณรงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี อ.อรุณีย์ วรรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายภุชงค์ กิจขยัน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นางสมุทร ฤกษาภิรมย์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายจีรภาส แสงตะวงษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกิจกรรม WORKSHOP บรรยายสรุปความเป็นมา แนวคิด และนโยบายการจัดตั้ง “สภาพลเมือง เทศบาลนครอุดรธานี” ครั้งที่ 3 โดยมีประธานชุมชม ประธานกลุ่ม / ชมรมต่างๆ ประธาน อสม. เทศบาลนครอุดรธานี และผู้แทนประชาชนจาก เขต 1 - เขต 4 ทั้ง 105 ชุมชน เข้าร่วม เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทาง และระบบของสภาพลเมือง ให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเมือง เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, November 17, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 342