ข้อตกลงการสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนอุดรธานีเมืองไมซ์และเมืองเขียว

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงการสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนอุดรธานีเมืองไมซ์และเมืองเขียว ด้วยกระบวนการพัฒนากฎบัตรอุดรธานี โดยมี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด และเครือข่ายอุดรธานีในทศวรรษหน้า UDON 2029 กล่าวรายงาน และมี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)TCEB ผู้แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายอุดรธานีในทศวรรษหน้า2029 มาดีอีสาน ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก เครือข่ายเกษตกรผลิตอาหารปลอดภัย และผู้นำชุมชน ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมงาน

 

การสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนอุดรธานีเมืองไมซ์และเมืองเขียว (Udon Thani MICE & Greenest City) ด้วยกระบวนการพัฒนากฎบัตรอุดรธานี (Udon Thani Charter) เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน โดยกฎบัตรอุดรธานี นับเป็นกลไกการออกแบบยุทธศาสตร์เมืองรูปแบบการพัฒนาใหม่ ที่พัฒนาจากเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด เกณฑ์ความเป็นผู้นำ การออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับย่าน และองค์ประกอบการออกแบบเมือง Form-Based Codes มีศักยภาพต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเมืองที่กระจัดกระจายให้เป็นรูปแบบเมืองที่กระชับ มีสมรรถนะระดับสูงในการยกระดับทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งทางสังคม เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือแสวงหาความรับผิดชอบจากทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (2561-2564)

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, March 8, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 85