ขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ออกไปอีก 2 เดือน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้มีการขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ออกไปอีก 2 เดือน ดังนี้

1. การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี เลื่อนออกไปเป็น ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564
2. การแจ้งประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี เลื่อนออกไปเป็น ภายในเดือนเมษายน 2564
3. การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี เลื่อนออกไป เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2564
4. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เลื่อนออกไปเป็น 3 งวดดังนี้
           - งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2564
           - งวดที่ 2 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
           - งวดที่ 3 ภายในเดือนสิงหาคม 2564
5. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ เลื่อนออกไปเป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2564
6. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา เลื่อนออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2564

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายเร่งรัดรายได้ 042-325176-85 ต่อ 1112

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, February 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 54