กิจกรรมวันเทศบาล และมอบเกียรติบัตรให้บุคลากรดีเด่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรร นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี 2563 โดยนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้อ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2476 เป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” ซึ่งในปีนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้จัดให้มีเฉพาะกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลนครอุดรธานีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น เนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่บุคลากรดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญ และความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล เพื่อให้พนักงานเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการและการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล จากนั้น ได้ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 3 / 2563 ประจำเดือนเมษายน

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, April 24, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 367