กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร "การนวดแผนไทย ประเภทการนวดแบบผ่อนคลาย"

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร"การนวดแผนไทย ประเภทการนวดแบบผ่อนคลาย" ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มต่างๆในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ศาสตร์การนวดแผนไทยและสามารถนำความรู้ทักษะใช้ประกอบอาชีพให้เกิดการสร้างรายได้รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้ว่างงานมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สุจริตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จากวิทยากรจากโรงเรียนเสริมทักษะนวดไทย อุดรธานี มาให้ความรู้ในครั้งนี้
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม คือ แกนนำชุมชนและ อาสาสมัครชุมชน พนักงานเทศบาลนครอุดรธานี จะได้รับองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา กฎหมายที่เกี่ยวข้องและศาสตร์การนวดแผนไทยเบื้องต้นตามหลักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทย และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟู ตลอดจนนำไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

ซึ่งการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร "การนวดแผนไทย ประเภทการนวดแบบผ่อนคลาย"
ได้จัดขึ้นเป็น หลักสูตร ระยะเวลา 2 วัน คือในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 15, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 223