กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๓
ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ (ชั้น ๔) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 
************************
 
 
วันพุธที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๓
  เวลา ๐๖.๓๐ น.​ -  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พร้อมกันบริเวณจัดงาน
  เวลา ๐๗.๐๐ น.​ -  ลงทะเบียนรายงานตัวการประกวดวาดภาพระบายสีและการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ
  เวลา ๐๘.๐๐ น.​  -  เริ่มการประกวดแต่ละประเภท
  เวลา ๐๙.๐๐ น.​  -  แม่ดีเด่นพร้อมลูก รายงานตัวตามลำดับเพื่อเข้ารับใบประกาศ
  เวลา ๐๙.๓๐ น. ​​ - การแสดงเทิดพระเกียรติพระคุณแม่
  -  ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสีและการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ
  เวลา ๑๐.๐๐ น.   ​-  พิธีเปิด
  ​-  ประธานในพิธี (ดร.อิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ) เดินทางมาถึง ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
  - ประธานในพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  -  การแสดงเทิดพระเกียรติ
  ​-  ชมการแสดงวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
  ​- ประธานในพิธีเปิดกรวยถวาย ราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  -   เปิดเพลงสดุดีพระแม่ไทย
  ​-  เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี
  -  นางกนกอร  ไชยมูล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  กล่าวรายงาน 
  -  ประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแต่ละประเภท
  - ประธานในพิธีลงจากเวที
  -  แม่ดีเด่นตัวอย่างเทศบาลนครอุดรธานี (นางจารุณี  สัมฤทธิ์) ขึ้นบนเวที พิธีกรอ่านประวัติ
  - เปิดเพลง อิ่มอุ่น และ เพลง ค่าน้ำนม
  ​-  พิธีกราบแม่และมอบมาลัยกร
  ​-  ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
​  -  ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น
  เวลา ๑๑.๔๕ น.​   - เสร็จสิ้นพิธีการ
 
      หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                      การจัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
                      การแต่งกาย : ชุดผ้าหมี่ขิด ชุดผ้าไหมนิยมไทย ชุดสากล ชุดสุภาพ  สีฟ้าหรือตามความเหมาะสม
 
 - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น.
 - ผู้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรม สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน
 
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, August 5, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 1,899