การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ตามที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น ได้แก่

- เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 1
- เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 25
- เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 37
- เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 43

ขอเรียนเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งของท่าน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานจัดการเลือกตั้ง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
042-325176-85 ต่อ 1043, 1808

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, February 9, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 60