การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่าสมาชิกวุฒิสภาจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งตามมาตรา ๑๑๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่วาระของสมาชิกสภาวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง  และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งใน วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

ดังนั้น กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี

จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแผนการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้

 

          กำหนดระยะเวลา

๑.      วันเลือกตั้งทั่วไปคือ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

๒.      วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางของเขตเลือกตั้ง และวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด คือ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗

๓.      ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร จะต้องลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งสามสิบวัน โดยวันสุดท้ายคือ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๔.      การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ว.๒) และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว.๑๐) จะต้องประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน โดยวันสุดท้ายคือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

๕.      หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน (ส.ว.๑๑) จะต้องส่งถึงเจ้าบ้านก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยวันสุดท้ายคือวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

๖.      ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะต้องแจ้งเหตุความจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นผู้เสียสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถแจ้งเหตุภายในเจ็ดวันก่อนหรือหลังการ          

         เลือกตั้ง กล่าวคือระยะเวลาการแจ้งเหตุรอบแรกได้แก่วันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ และระยะเวลาการแจ้งเหตุรอบสองได้แก่วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๕๗

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, March 19, 2014
จำนวนผู้เข้าชม: 710