การอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2562

         วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2562 ด้วยกลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ อสม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับ อสม. ในการปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค งานรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ และงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 959 คน

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, September 3, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 108