การสัมมนา UDON NEXT ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี สู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การประชุม มณฑาทิพย์ฮอลล์ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนา UDON NEXT ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และมุมมองทิศทางในการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีให้เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน มียุทธศาสตร์กำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองที่ชัดเจน รองรับเศรษฐกิจเมืองที่จะเติบโตต่อไป โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ UDON NEXT ก้าวสู่ความเป็นมหานคร โดย ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี , THAILAND NEXT TALK “(ถ้า) เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน ? โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , “เมืองอัจฉริยะ...ใครอัจฉริยะ ?” โดยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี ศาสตราจารย์ประจำ Hong Kong Polytechnic University และเรื่อง “เศรษฐกิจยุค DISRUPTION ถ้าไม่เปลี่ยน คุณก็ไม่รอด” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พร้อมด้วยการมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันวอลเลย์บอลอายุต่ำกว่า 21 ปี ชิงแชมป์โลก , การแสดงนิทรรศการเผยแพร่การดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี และนิทรรศการแสดงระบบกล้องวงจรปิดเพื่อพัฒนาสู่ Smart City โดยมีผู้แทนส่วนราชการ กลุ่มองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ประธานชุมชน อสม. นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มนักธุรกิจ จำนวน 500 คน เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

วันที่เผยแพร่: 
Saturday, August 3, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 365