การมอบหมายและมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน

จำนวนผู้เข้าชม: 660