การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ปี 2559

 

         ตามคำสั่งเทศบาลนครอุดรธานี ที่ ๗๓๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนไปแล้ว นั้น

 

         เนื่องจากเทศบาลนครอุดรธานี ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาล ราย จ่าเอกอดุลย์ บุญวิเศษ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง ไปช่วยราชการ ณ ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และมีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร จำนวน  ๑ ราย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายและแบ่งงานในหน้าที่ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

จำนวนผู้เข้าชม: 1,905