การจัดงานบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

เทศบาลนครอุดรธานี ประชุมเตรียมการจัดงานบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
 
           เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นายประภาส บุตรอุดม รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมประชุม ด้วย “ศาลเทพารักษ์” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี  เดิมสร้างเป็นศาลไม้ และปัจจุบันเทศบาลนครอุดรธานี ได้บูรณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างงดงาม  เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้กำหนดจัดงานบวงสรวงศาลเทพารักษ์ขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ บริเวณศาลเทพารักษ์ ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบวงสรวงสักการบูชาศาลเทพารักษ์ สืบสานประเพรีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นสิริมงคลแก่เมืองอุดรธานี เพื่อให้การดำเนินงานบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการจัดงาน ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วน ผู้ที่รับผิดชอบการจัดงานเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, March 2, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 67