กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุดรธานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

[ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุดรธานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ]
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 โดยมี นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
นายเวชยันต์ ช้างรักษา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาล นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาล นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาล 
นายประภาส บุตรอุดม รองปลัดเทศบาล น.ส.อุบลพรรณ ศุภศิลป์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้แทนประธานชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากร ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ บรรยายให้ความรู้ และร่วมกิจกรรม Workshop 
กระบวนการและหลักการจัดทำยุทธศาสตร์ , การวิเคราะห์องค์กรและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และปัจจัยทางยุทธศาสตร์ เพื่อให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ใช้เป็นกรอบใน
การกำหนดการพัฒนาท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่การกำหนดแผนงาน/โครงการในการพัฒนาท้องถิ่น  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น และเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนมากที่สุด
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, October 19, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 74