กรมสรรพากรเปิดตัว e-Stamp Duty

กรมสรรพากรเปิดตัว e-Stamp Duty ทำธุรกรรม 5 ประเภท ไม่ต้องติดอากรแสตมป์แบบเดิม
กรมสรรพากรยกระดับบริการจัดทำระบบการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ อ.ส. 9 หรือ e-Stamp Duty รองรับการทำธุรกรรม 5 ประเภทอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารด้วยกระดาษ ประหยัดการเดินทางให้กับผู้ประกอบธุรกิจ กรมสรรพากรได้เปิดให้บริการผ่านระบบ Open API ซึ่งจะเป็นระบบที่ช่วยให้การชำระอากรแสตมป์เป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ต้องยุ่งยากเดินทางไปชำระอากรแสตมป์ และการคำนวณอากรแสตมป์ก็ยังแม่นยำขึ้นด้วย ผู้มีหน้าที่เสียอากรที่ประสงค์จะนำตราสารที่สามารถชำระอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นคำขอผ่านระบบเครือข่ายและชำระค่าอากร ก่อนกระทำตราสารหรือภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันกระทำตราสาร โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และชำระค่าอากรโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ต้องเป็นตราสารที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ 29 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยตราสาร 5 ลักษณะ ได้แก่
1. จ้างทำซอง
2. กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
3. ใบมอบอำนาจ
4. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท
5. ค้ำประกัน
สำหรับการยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน ตาม “แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์” (อ.ส.9) โดยผ่านทางเว็บไซต์กรรมสรรพากร www.rd.go.th เลือกเมนูไปที่ e – Filing แล้วจึงไปที่ ระบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังสามารถยื่นผ่านทางแอปพลิเคชันของกรมสรรพากร ซึ่งจะเปิดให้บริการเฉพาะการขอเสียอากรฉบับปกติภายในกำหนดเวลา หากต้องการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารที่เกินกำหนดเวลาหรือยื่นแบบเพิ่มเติม ต้องยื่นด้วยแบบ อ.ส.4, อ.ส.4ข ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, December 29, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 173