กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ยื่นคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยนำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาใช้เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เปิดรับคำขอตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สำ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี
เรื่อง : กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ยื่นคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยนำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาใช้เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เปิดรับคำขอตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ
- ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้
- ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ(ถ้ามี)
- รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน อย่างน้อย 3 รูป ในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้ว ให้แนบรูปถ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 1 รูป กรณีขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นรถนั่งไฟฟ้า ต้องแนบรูปถ่ายสภาพพื้นที่บริเวณที่พักอาศัย หรือบ้านพักโดยรอบขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป มาด้วย
- ประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ราชการออกให้ หรือหลักฐานได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยัน หรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับการจัดสรรหรือครอบครัว ขอเตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างอาสาให้ความช่วยเหลือ โดยเด็ดขาด ด้วยกระบวนการของทางราชการสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน 1584 หรือ 0-2271-8888 ต่อ 2511-2515 หรือ ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกและ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, May 9, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 156