การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 

   

       ข้อมูลพื้นฐาน
            O1. โครงสร้าง  คลิก (
  ลิงค์: http://www.udoncity.go.th//public4/content/โครงสร้างการบริหาร)

            O2. ข้อมูลผู้บริหาร  คลิก (ลิงค์ : http://udoncity.go.th/public4/content/ข้อมูลผู้บริหาร)

            O3. อำนาจหน้าที่  คลิก (ลิงค์ : http://udoncity.go.th/public4/content/ภารกิจและหน้าที่)

            O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครอุดรธานี  คลิก 
                   (
  ลิงค์ : http://udoncity.go.th/public4/category-แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาท้องถิ่น-พศ2561-2565)

            O5. ข้อมูลการติดต่อ คลิก (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/ข้อมูลการติดต่อเทศบาล)

            O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                - กฏหมายและระเบียบ คลิก (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/category-กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง/กฏหมายและระเบียบ)


       การประชาสัมพันธ์
            
  O7. ข่าวประชาสัมพันธ์  คลิก  (ลิงค์ : http://udoncity.go.th/public4/news2)


       การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
            
  O8. Q&A 
                  - คลิก
    (ลิงค์ http://uat.udoncity.go.th/contactus-udon-city)

            O9. Social Network
                  - Facebook
    คลิก  (ลิงค์ https://www.facebook.com/udoncity.new)
                  - Messenger  คลิก  (ลิงค์ https://www.facebook.com/messages/t/udoncity.new)
                  - Line  กรุณา เพิ่มเพื่อน ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด  คลิก  (ลิงค์ https://line.me/ti/p/ep37dNsX1H)
                  - Youtube  คลิก  (ลิงค์ https://www.youtube.com/channel/UCWyRrzDMHJ--FALoQ9QGv1A)

            O10. แผนดำเนินงานประจำปี  คลิก  (ลิงค์ http://udoncity.go.th/public4/content/แผนการดำเนินงาน-ประจำปี-2564)

            O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  คลิก  
                     (ลิงค์ )
            O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  คลิก  
                       (
  ลิงค์ http://udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี)


       การปฏิบัติงาน
            
  O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  คลิก  
                      (ลิงค์ 
  )


       การให้บริการ
            
  O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  คลิก  (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/taxonomy-information/คู่มือประชาชน)

            O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  คลิก  
                       (ลิงค์ 
  )

            O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  คลิก  
                       (ลิงค์ 
  http://www.udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน)

            O17. E-Service  คลิก  (ลิงค์ http://uat.udoncity.go.th/eservice-udon-city)

   

        แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
            
  O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  คลิก 
                      (ลิงค์ 
  http://www.udoncity.go.th/public4/category-กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง/เทศบัญญัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี)

            O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  คลิก (ลิงค์ )

            O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  คลิก 
                      (ลิงค์ 
  http://udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/รายการงบแสดงฐานะการเงิน)       การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            
  O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  คลิก 
                      (ลิงค์ 
  http://www.udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/แผนปฏิบัติการจัดซืัอจัดจ้าง-0)

            O22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  คลิก 
                      (ลิงค์ 
  http://www.udoncity.go.th/public4/ประกาศกำหนดราคากลาง)

            O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  คลิก 
                      (ลิงค์ 
  http://www.udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

            O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  คลิก 
                      (ลิงค์ 
  http://www.udoncity.go.th/public4/content/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)


       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
  O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิก (ลิงค์ )
            O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิก (ลิงค์ )
            O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คลิก (ลิงค์ )
            O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  คลิก (ลิงค์ )

       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            
  O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก 
                        - (
  ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-0)

            O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก 
                     - ช่องทางเว็บบอร์ด  คลิก (ลิงค์ udoncity.go.th/public4/forums/แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

            O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  คลิก 
                       (
  ลิงค์ )


       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
            
  O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                    - กระดานรับฟังความคิดเห็น
    คลิก (ลิงค์ udoncity.go.th/public4/forums/เรื่องทั่วไป-กระดานรับฟังความคิดเห็น)

                    - ฝากข้อความ / ติดต่อเทศบาลนครอุดรธานี  คลิก (ลิงค์ http://udoncity.go.th/public4/content/ข้อมูลการติดต่อเทศบาล)  

            O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คลิก (ลิงค์ )

       เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
            
  O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  คลิก (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร-0)

            O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คลิก (ลิงค์ )

       การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
            
  O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  คลิก (ลิงค์ )
            O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  คลิก (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต-0)


       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
            O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  คลิก (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร-2)

   

       แผนป้องกันการทุจริต
            
  O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  คลิก 
                     (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลนครอุดรธานีพศ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

            O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   คลิก (ลิงค์ )
            O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   คลิก (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-0)


       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
            
  O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   คลิก 
                     (ลิงค์ http://www.udoncity.go.th/public4/content/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-0)

            O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   คลิก (ลิงค์ )
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  There is currently no content classified with this term.