แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)