ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี