ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครอุดรธานี

  มาตรา๙(๘)

                      •   รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 3 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

                      •   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 3 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

                      •   เกณฑ์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดความโปรงใส่ (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 3 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

  มาตรา๙(๗)

                      •   มติคณะรัฐมนตรี/หนังสือ/หนังสือสั่งการรายการ/รายงานข้อเท็จจริง (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 2 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

  มาตรา๙(๖)

                      •   สัญญาสัมปทาน/สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดบริการสาธารณะ (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 2 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

                      •   สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (สถานที่จัดเก็บ ส่วนพัสดุ)

  มาตรา๙(๕)

                      •   สิ่งพิมพ์/วารสาร/คู่มือต่างๆ (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 2 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

  มาตรา๙(๔)

                      •   เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 2 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

                      •   คำสั่ง/คู่มือ ที่มีปลต่อเอกชน (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 2 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

  มาตรา๙(๓)

                      •   แผนพัฒนาเทศบาล (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 1 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

                      •   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 1 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

                      •   แผนดำเนินงานประจำปี (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 1 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

                      •   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 1 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

  มาตรา๙(๒) การขับเคลื่อนวาระฯ นโยบายการบริหารนายกฯ

                      •   นโยบายผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 1 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

                      •   นโยบายจังหวัดอุดรธานี (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 1 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

                      •   แผนยุทธศาสตร์เทศบาลนครอุดรธานี (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 1 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

  มาตรา๙(๑) แนวทางการปฏิบัติกรณีเอกชนผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                      •   ผลการพิจารณา คำวินิจฉัย คำสั่งที่มีผลต่อเอกชน (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 1 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

  มาตรา๗(๔) กฎ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง ระเบียบ ที่มีผลต่อเอกชน

                      •   การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้การจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 1 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

                      •   การดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมฯลฯ (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 1 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

                      •   พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ (สถานที่จัดเก็บ ตู้ 1 ชั้น 1 ฝ่ายปชส. ชั้น 2)

  Pages