คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

  - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  - แบบบัญชีรายการห้องชุด

  - แบบฟอร์มคำสั่ง ให้ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  - แบบฟอร์มใบรับเอกสารและหลักฐานต่างๆ

  - แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจค้นยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

  Pages