การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

    การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ปี 2559

     

             ตามคำสั่งเทศบาลนครอุดรธานี ที่ ๗๓๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนไปแล้ว นั้น